Trang nhất » Tin Tức » Tin tức sự kiện » Tin giáo dục

Công văn 470/PGD&ĐT-CMTH V/v hướng dẫn NVNH 2014–2015 của phòng GD&ĐT Yên Thành

Thứ năm - 30/10/2014 15:41

UBND HUYỆN YÊN THÀNH

                PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 470/PGD&ĐT-CMTH
    V/v hướng dẫn NVNH 2014–2015
                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         
                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                   Yên  Thành, ngày  18  tháng  8 năm 2014
 
 
                                                            HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015
                                                                                            CẤP TIỂU HỌC
 
            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, PTCS
 Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ- BGDĐT, ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của  giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 2687/QĐ-UBND. VX, ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Biên chế năm học 2014– 2015 đối với GDMN, GDPT và GDTX;
Căn cứ Công văn số      /SGD&ĐT- GDTH, ngày     /8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 đối với GD tiểu học;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 đối với Giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Yên Thành như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG
            Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; chỉ đạo đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học theo hướng linh hoạt, sáng tạo hướng tới phát triển năng lực người học; đổi mới đánh giá học sinh tiểu học nhằm giảm áp lực về học hành, thi cử cho học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống an toàn, thân thiện theo chương trình và tài liệu phù hợp; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; mở rộng áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục ở các địa phương có nhu cầu và điều kiện thực hiện; tích cực triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.
 
II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua
            - Chỉ đạo các trường tăng cường tích hợp, lồng ghép các nội dung của các cuộc vận động, các phong trào thi đua vào các hoạt động giáo dục và các môn học.
            - Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, giáo dục NGLL, tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả.Chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm lo giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên.
- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường: Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
            - Tích cực đổi mới phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, GD ngoài giờ lên lớp, xây dựng nếp sống văn hoá, kỉ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỉ luật tích cực, hiệu quả.
 2. Thực hiện Kế hoạch dạy học, giáo dục
a) Biên chế năm học: Thực hiện theo Quyết định số 2687/QĐ-UBND. VX, ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về biên chế năm học 2014 – 2015 đối với GDMN, GDPT và GDTX. Cụ thể đối với GD tiểu học:
- Ngày tựu trường: 19/8/2014; thực hiện “tuần không” từ sau ngày tựu trường để giúp trẻ làm quen với môi trường học tập mới ở trường tiểu học;
- Ngày bắt đầu năm học mới: 05/9/2014;
- Học kỳ I: Từ 05/9/2014 đến 17/01/2015 (có ít nhất 18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác);
- Học kỳ II: Từ 19/01/2015 đến 23/5/2015 (có ít nhất 17 tuần thực học, 01 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, còn lại dành cho các hoạt động khác);
- Ngày kết thúc năm học: Cuối tháng 5/2015.
- Xét hoàn thành Chương trình tiểu học và bàn giao chất lượng tiểu học cho THCS (đợt 1) xong trước ngày 10/6/2015; đợt 2 xong trước 05/8/2015.
b) Tiếp tục củng cố, giữ vững quy mô dạy học 2 buổi/ngày để triển khai dạy học ngoại ngữ, xây dựng TCQG và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:
- Tổ chức mô hình dạy học 9 buổi (35 tiết/tuần) cho mọi học sinh, tối thiểu từ lớp 3 để đưa dạy học ngoại ngữ bắt buộc, dạy học tin học vào nhà trường theo Đề án UBND tỉnh phê duyệt. Những vùng  khó khăn: duy trì mô hình dạy học 8 buổi (30 tiết)/tuần. Những nơi có điều kiện về CSVC, đội ngũ GV cần vận động phụ huynh tổ chức dạy học 9 buổi/35 tiết/tuần để chuẩn bị đưa dạy học ngoại ngữ bắt buộc từ  năm học 2014 – 2015 ở những trường có giáo viên đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ.
- Những trường chưa đủ điều kiện về CSVC, đội ngũ GV cần tham mưu bổ sung CSVC và GV để thực hiện lộ trình tiến tới dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả học sinh tiểu học vào năm học 2015 – 2016.
c) Xây dựng và thực hiện chương trình dạy học 2 buổi/ngày:
 Tiếp tục thực hiện Công văn số 59/SGDĐT- GDTH, ngày 14/01/2011 về hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày ở tiểu học. Cần lưu ý một số điểm sau:
- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp theo tài liệu sử dụng thống nhất, không giao thêm bài tập khó, bài tập nâng cao về nhà cho mọi đối tượng học sinh. Tổ chức các hoạt động dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,…
- Khuyến khích tổ chức bán trú cho học sinh một cách linh hoạt, đa dạng hoạt động bán trú, có thể tổ chức các hoạt động như xem phim, xem tivi, đọc sách, tham gia các trò chơi dân gian… cùng với nghỉ trưa trong thời gian giữa hai buổi học.
- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
- Bố trí ít nhất 01 tiết/tuần theo khối để triển khai các nội dung giáo dục kỹ năng sống theo công văn hướng dẫn thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức các sân chơi học tập như giao lưu “Nói lời hay, viết chữ đẹp”, Olympic môn học; Olympic Tuổi thơ cho HS lớp 5.
- Thực hiện ít nhất 01 “tuần không” sau tựu trường để giúp học sinh làm quen môi trường và các hoạt động học tập, nhất là học sinh lớp 1 học theo tài liệu CNGD.
- Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Quyết định 01/QĐ- UBND.VX, ngày 11 tháng 01 năm 2013, Công văn số 260/SGDĐT- GDTH, ngày 25/02/2013 quy định dạy thêm, học thêm ở GD tiểu học.
d) Dạy học Tiếng Việt 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục:
+ Tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn cụm trường để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và dạy mẫu khi chuyển sang mẫu bài mới; phòng thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ các trường trong quá trình thực hiện. Chú ý khâu hướng dẫn phụ huynh để họ có thể hướng dẫn con em mình tự học ở nhà theo đúng thiết kế của tài liệu CGD.
+ Khi dạy, giáo viên cần linh hoạt tăng thời lượng đối với các bài lập mẫu, bài có nhiều âm, vần (nếu cần); phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với từng trường; tăng cường sử dụng đồ dùng để dạy học, giải nghĩa từ và rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh. (Đối với học sinh lớp 2 đã học TV1 CGD năm trước thay tiết Tập chép ở HKI bằng tiết Chính tả, giao cho Tổ, khối chuyên môn thảo luận để chọn bài (hoặc đoạn) văn phù hợp để thực hiện). 
e) Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học, giáo dục toàn diện:
- Tham mưu bố trí GV đủ 1,5 GV/lớp đối với trường dạy học 2 buổi/ngày, đồng bộ về cơ cấu đội ngũ để thực hiện giáo dục toàn diện và thực hiện quy định của Thông tư 59 về tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia và mức chất lượng tối thiểu.
- Đảm bảo mỗi học sinh có một bộ sách giáo khoa tối thiểu; Xây dựng và phát triển thư viện nhà trường, tủ sách dùng chung để học sinh diện hộ nghèo, HS con gia đình chính sách có đủ sách giáo khoa các môn học theo quy định của Bộ GD& ĐT.
- Các trường thực hiện nghiêm túc quy định về phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ dạy học buổi 2, sách tham khảo theo tinh thần Công văn số 609/SGDĐT- VP, ngày 11/4/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường và giáo viên không được giới thiệu và vận động học sinh, phụ huynh mua các tài liệu ngoài danh mục cho phép của Sở tại Công văn 609/SGDĐT- VP, ngày 11/4/2014.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học; khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành.
- Tham mưu kế hoạch bổ sung phòng học văn hóa (đủ 1 phòng/lớp), phòng học bộ môn (Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học), khu vui chơi, khu thể thao hoặc nhà đa năng để thực hiện chương trình giáo dục toàn diện ở tiểu học.
g) Tập trung chỉ đạo đổi mới tổ chức hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh:
- Triển khai diện rộng mô hình dạy học theo Dự án “Bàn tay nặn bột” đối với các bài học, môn học phù hợp;
- Vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển các năng lực của người học (thầy thiết kế, trò thi công) của Dự án Mô hình trường học mới (VNEN), CGD vào các giờ học của các trường, lớp không thực hiện Dự án;
- Tổ chức đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại các trường, điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên (theo hướng dẫn tại Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn ở các trường triển khai Mô hình VNEN). Có kế hoạch, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, trao đổi giữa các trường triển khai mô hình VNEN trong huyện và tham quan, trao đổi với các địa phương khác (nếu có điều kiện).
- Đổi mới hình thức tổ chức dạy học một số môn học chuyển dần sang hoạt động giáo dục (Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật): thiết kế bài dạy phù hợp, tổ chức dạy học linh hoạt, đánh giá chủ yếu hướng về các nhận xét về thái độ tham gia hoạt động, các năng lực của học sinh và mức độ đạt được theo yêu cầu môn học, hoạt động GD, các khả năng nổi trội của cá nhân.
- Đổi mới đánh giá học sinh theo hướng chú ý khuyến khích sự nổ lực mỗi cá nhân HS bằng nhận xét của GV. Không tạo áp lực về điểm số hoặc tạo sự ganh đua về điểm số trong đánh giá, xếp loại. Thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư đánh giá học sinh tiểu học được triển khai thực hiện từ năm học 2014 - 2015 (thay thế Thông tư 32).
h) Triển khai dạy học ngoại ngữ theo Đề án 1400 của Chính phủ và Quyết định 5600 của UBND tỉnh:
- Mở rộng các trường có đủ điều kiện triển khai dạy NN theo chương trình NN 10 năm bắt buộc ở GD phổ thông; Tích cực chuẩn bị đội ngũ GV về trình độ ngoại ngữ và phương pháp dạy học để triển khai ở lớp 3, 4 và có đủ GV dạy lớp 5 theo chương trình mới,  mở rộng quy mô dạy học NN vào năm học tiếp theo. Phấn đấu trong năm học 2014 – 2015, cơ bản các trường có đủ GV đạt chuẩn trình độ NN để triển khai Đề án.  
- Tăng cường kiểm tra công tác khai thác và sử dụng TBDH phòng học tiếng đã được trang bị theo Công văn HD số 2442/SGDĐT- GDTH, ngày 29/10/2012 của Sở.
- Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc Công văn số 984/SGD ĐT- GDTH, ngày 29/5/2013 về hướng dẫn sử dụng tài liệu dạy học ngoại ngữ. Khuyến khích các trường sử dụng tài liệu First Friends do NXB Đại học Oxford phát hành để dạy làm quen tiếng Anh ở lớp 1, lớp 2 (khi sử dụng báo cáo với Phòng để theo dõi kết quả sử dụng tài liệu).
- Đa dạng hóa, xã hội hóa dạy học ngoại ngữ tại trường theo hướng tăng cường  kỹ năng giao tiếp (tăng cường thêm khoảng 2 tiết/tuần) trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh để phát triển thêm kỹ năng sử dụng NN trong giao tiếp ở lứa tuổi tiểu học.
i) Dạy học, giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Đối với học sinh có HCĐBKK, cần chỉ đạo linh hoạt trong tổ chức dạy học, đánh giá phù hợp với từng loại khuyết tật, từng hoàn cảnh. Không đánh giá HS khuyết tật theo chuẩn KT- KN như học sinh bình thường mà chỉ ghi nhận những tiến bộ hoặc mặt sở trường của từng em. Học sinh khuyết tật phải có Hồ sơ khuyết tật được trạm y tế xã, thị trấn xác nhận. Nhà trường lập và sử dụng cuốn Hồ sơ theo dõi HS khuyết tật theo mẫu quy định của Sở GD&ĐT.
- Tiến hành rà soát, bàn giao chất lượng ngay từ đầu năm học để GV có trách nhiệm giúp học sinh khắc phục mặt hạn chế về các kỹ năng cốt lõi. Nhà trường và giáo viên cần nắm chắc và quyết định cho học sinh lưu ban nếu thấy cần thiết. Không để học sinh không đạt chuẩn lên lớp.
3. Phổ cập giáo dục tiểu học
a) Hoàn chỉnh hồ sơ PCGDTH đúng quy định, đảm bảo khoa học và tính pháp lý.
Thời điểm điều tra, nhập dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ: cấp xã hoàn thành trước 15/9; cấp huyện hoàn thành trước 15/10 để nạp về Sở GD&ĐT.
b) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS để thực hiện nhiệm vụ PCGD-CMC trên địa bàn một cách có hiệu quả.
c) Tích cực vận động, giúp đỡ để không có học sinh bỏ học dở chừng; không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn vì mặc cảm do học yếu. Nâng cao chất lượng PC để phấn đấu toàn huyện đạt PCGDTHĐĐT mức độ 2.
4. Xây dựng trường chuẩn quốc gia và công tác kiểm định chất lượng giáo dục
a) Lập kế hoạch xây dựng TCQG năm học 2014 – 2015 thông qua UBND xã để có cơ sở pháp lý trong chỉ đạo, thực hiện. Kế hoạch chỉ đạo cần xác định cụ thể biện pháp thực hiện, nguồn lực và lộ trình thực hiện. Trong tháng 9, các trường báo cáo về Phòng kế hoạch xây dựng TCQG năm học 2014 – 2015 để theo dõi, chỉ đạo (đặc biệt là những trường chưa đạt chuẩn và đã đạt chuẩn cách đây 5 năm)..
b) Kiểm tra lại những trường đã được công nhận TCQG sau 5 năm theo quy định của Thông tư 59.
 Những trường đã được công nhận TCQG sau 5 năm tự kiểm tra đánh giá lại để có kế hoạch bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí theo TT59, sau khi hoàn thiện, lập hồ sơ báo cáo về phòng để phòng kiểm tra, báo cáo Sở để thẩm định công nhận lại.
c) Triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng trường học.
- Các trường học thành lập Hội đồng tự đánh giá, lên kế hoạch, lộ trình, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, triển khai thực hiện theo Thông tư 42 và Công văn HD 8987 của Bộ GD&ĐT, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo về phòng trước 31/12/2014.
- Phòng sẽ tổ chức tổ cốt cán về các trường để hỗ trợ kĩ thuật trong quá trình các trường triển khai thực hiện và tiến hành kiểm tra, đánh giá các trường, những trường đủ các điều kiện đạt cấp độ 2, 3 sẽ trình Sở kiểm tra công nhận.
d) Chỉ tiêu: Giữ vững các trường CQG đã đạt; Toàn huyện có 2 trường được công nhận đạt TCQG; 5 đến 7 trường được Sở kiểm định đạt cấp độ 2 – 3 về KĐCLGD. 100% các trường hoàn thành công tác đánh giá kiểm định chất lượng.
5. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, đổi mới  công tác quản lý
a) Tham mưu bố trí đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu đội ngũ giáo viên theo quy định của Thông tư 59 về tiêu chuẩn đội ngũ đối với trường dạy học 2 buổi/ngày
b) Chỉ đạo thực hiện có chất lượng các nội dung bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo theo Công văn hướng dẫn số 1137/SGD ĐT- GDTH, ngày 20/6/2013 của Sở và các văn bản hướng dẫn cụ thể khác về công tác BDTX.
c) Quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến GD Tiểu học để CB, GV nắm và thực hiện nghiêm túc.
d) Tập huấn, kiểm tra giám sát nhằm nâng cao năng lực lập kế hoạch phát triển giáo dục, kế hoạch dạy học và chương trình giáo dục 2 buổi/ngày phù hợp điều kiện tổ chức của nhà trường.
e) Tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, giáo viên trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo cụ thể hóa vào đơn vị mình bằng định lượng.
g) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác thanh kiểm tra của Phòng; tăng cường công tác kiểm định chất lượng để công khai chất lượng giáo dục; thực hiện tốt 3 công khai theo quy định của Thông tư 09/2009/TT- BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT.
6, Tổ chức thi GVDG, viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học.
                a) Hội thi giáo viên dạy giỏi: cấp trường: tháng 10/2014, cấp huyện: tháng 11/2014, cấp tỉnh: tháng 2/2015.
Tất cả các giáo viên đều phải có tinh thần và ý thức tham gia dự thi GVDG từ cấp trường đến cấp tỉnh. Việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi thực hiện đúng theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học (đối với các trường triển khai Mô hình VNEN, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi dạy theo Mô hình VNEN).
            b) Phong trào viết SKKN và làm đồ dùng dạy học
            - Động viên cán bộ giáo viên tham gia viết SKKN có chất lượng thực chất, tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài nghiêm túc, chính xác từ tổ đến HĐKH trường.
            Thời gian nạp đề cương về phòng tháng 15/10/2014; nạp SKKN chính thức về phòng tháng 4/2015.(Những GV tham gia thi GVDG cấp huyện, SKKN hoàn thành 30/10/2014).
            -Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển lãm và nhân rộng kết quả làm đồ dùng dạy học trên địa bàn toàn huyện, đảm bảo tính thiết thực, không phô trương, hình thức
 7, Các hoạt động khác
a) Công tác Y tế học đường: Tích cực tuyên truyền để HS và PH tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế HS theo quy định. Cán bộ phụ trách y tế học đường phải xây dựng kế hoạch hoạt động, phối hợp với GV Tổng phụ trách đội, GV chủ nhiệm làm tốt công tác vệ sinh trường học và GD học sinh thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, có ý thức tự giác vệ sinh, làm đẹp trường lớp.
b) Công tác Thư viện – Thiết bị trường học: Cán bộ phụ trách Thư viện-Thiết bị phải xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch mua sắm bổ sung sách, thiết bị; phối hợp với GV Tổng phụ trách đội, GV chủ nhiệm giáo dục học sinh tự giác thực hiện nề nếp đọc sách báo, phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức “Ngày hội đọc” nhằm xây dựng văn hóa đọc trong học sinh tiểu học
c) Tổ chức tốt Olympic Tuổi thơ cấp tiểu học và các sân chơi phù hợp với tuổi học sinh tiểu học. Các trường có kế hoạch phát hiện sớm những em có năng khiếu ở các môn, tổ chức ôn luyện cho các em thành thạo các kĩ năng và cách chơi ở các sân chơi này để các em có tâm lí vững vàng, không lúng túng, bỡ ngỡ khi bước vào cuộc chơi .
d) Đảm bảo nghiêm túc công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu chuyên môn.
Văn bản chỉ đạo này được triển khai thực hiện đến các trường tiểu học, trường phổ thông cơ sở trong toàn huyện. Trong quá trình thực hiện, những vấn đề vướng mắc cần được thông tin kịp thời về Phòng GD&ĐT(CM Tiểu học) để thống nhất chỉ đạo.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để T/h);
- Bộ phận CM TH;
- Lưu: TH, VP.
 
 
                                                                                KT. TRƯỞNG PHÒNG
                                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
                                                                                    Nguyễn Văn Bình
     
 
                                                                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2014 – 2015
                                                     (Kèm theo Công văn số: 470/PGD&ĐT-CMTH  ngày 18/8/2014 )
 
Thời gian Nội dung công việc
Tháng 8/2014 - Tuyển sinh lớp 1; Chuẩn bị cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị cho năm học mới.
- Tập trung học sinh ôn tập, thi lại, xét hoàn thành chương trỡnh TH lần 2 từ  ngày 19/8;
- Tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề hè 2014 cho CB,GV.
- Kiểm tra tình hình cở sở vật chất, thiết bị, thư viện đầu năm học;
- Duyệt kế hoạch năm học của các trường.
Tháng 9 - Khai giảng năm học mới; Thực hiệnchương trỡnh năm học mới từ 05/9
- Khảo sát chất lượng đầu năm 2 môn Toán, Tiếng Việt khối 2,3,4,5;
- Hội nghị Cỏn bộ viên chức; Hội nghị chuyên môn của cấp học;
- Kiểm tra thực hiện chương trỡnh VNEN, Tiếng Việt1 Cụng nghệ GD, Tiếng Anh 4tiờt/tuần
- Tự kiểm tra công tác PCGDTH đúng độ tuổi.
- Kiểm tra trường CQG MĐ1 tại Lý Thành, Đô Thành 2 và t/h nhiệm vụ 1 số đơn vị.
Tháng 10 -  Đăng kí đề cương SKKN; Thi GVDG cấp trường.
- Xét hồ sơ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện;
- Kiểm tra dạy học 2 buổi/ ngày, kiểm tra XD trường CQG mức độ 2 ở Tăng Thành, công tác PCGDTH, công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu một số trường
- Báo cáo, kiểm tra công tác phổ cập GDTH đúng độ tuổi.
- Kiểm tra định kỳ lần 1; Thi IOE cấp trường.
-  Hội thảo dạy học VNEN, Công nghệ GD, đổi mới PP giảng dạy.
Tháng 11 -  Giao lưu “Núi lời hay – Viết chữ đẹp” , Thi giải toán qua mạng, Giao lưu Toán tuổi thơ cấp trường.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;
- Phối hợp với các tổ chức ở địa phương tổ chức các cuộc thi, giao lưu...
- Thi GVDG cấp huyện.
Tháng 12 - Kiểm tra chuyên đề; kiểm tra công tác PCGDTH ĐĐT một số trường.
-  Tự đánh giá, kiểm định CLGD ở các trường, báo cáo về phũng.
- Tuyển chon và bồi dưỡng đội tuyển dự thi GVDG cấp tỉnh.
Tháng 1/2015 - Kiểm tra định kỳ lần II;    Tổng hợp báo cáo chất lượng lần II.
- Sơ kết học kỳ I; Hội nghị bổ sung kế hoạch học kỡ II
- Thực hiện chương trình học kỳ II từ ngày 19/1/2015;
- Giao lưu “Núi lời hay – Viết chữ đẹp” cấp trường, cụm, Giải toán qua mạng cấp trường,Thi IOE cấp huyện.
- Kiểm định CLGD ở các trường, kiểm tra XD trường CQG mức độ 2 ở TH Mĩ Thành,
Tháng 2 - Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển GVDG huyện đi dự thi cấp tỉnh. Thi IOE cấp tỉnh
- Kiểm tra trường chuẩn quốc gia và trường học thân thiện học sinh tích cực.
- Phũng đánh giá, kiểm định CL GD ở các trường.
- OLYMPIC tiếng Anh, Toán tuổi thơ cấp trường, cụm trường,
- Giao lưu “Núi lời hay – Viết chữ đẹp” cấp huyện.
- Thi GVDG cấp tỉnh.
Tháng 3 - Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra dạy học VNEN, cụng nghệ GD một số đơn vị.
- Giao lưu OLYMPIC tiếng Anh, Toán tuổi thơ cấp huyện.
-  Kiểm tra định kỳ lần 3;
- Đề nghị Sở  thẩm định trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng các trường học.
- Hội thảo dạy học VNEN, Công nghệ GD và đổi mới PP giảng dạy.tham quan học tập ...
Tháng 4 - OLYMPIC Toán tuổi thơ, tiếng Anh cấp tỉnh.
- Chấm và xét SKKN cấp huyện. Kiểm tra năng khiếu 2 môn Toán, Tiếng Việt cụm trường.
- Đánh giá cỏc phong trào thi đua năm học 2014-2015.
Tháng 5 - Kiểm tra định kỳ cuối năm;
- Đánh giá xếp loại giáo viên, bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2014-2015;
- Tổng kết năm học; Báo cáo tổng kết năm học, thi đua.
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Hình ảnh hoạt động

Đọc nhiều nhất

VIDEO

Loading the player...
Gửi nhận thư
Xem kết quả
Giao thông thông minh
go
Viol
Thư viện

Liên kết website

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7

Hôm nayHôm nay : 26

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 666

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 99283

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky