Trang nhất » Tin Tức » Tin tức sự kiện » Tin giáo dục

Công văn 1747/SGD&ĐT - GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện TT 30/2014 về đánh giá học sinh tiểu học

Thứ năm - 30/10/2014 16:00
    UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số: 1747/SGD&ĐT - GDTH
V/v Hướng dẫn thực hiện TT 30/2014 về đánh giá học sinh tiểu học
                    
       Nghệ An,  ngày 09 tháng 9  năm 2014
 
                       Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị
 
Ngày 28/8/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 30/2014/TT-BGD ĐT  (TT30) về quy định đánh giá học sinh tiểu học (HSTH) thay thế Thông tư 32/2009. Để các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường triển khai thực hiện Thông tư 30 ngay từ đầu năm học 2014 – 2015, Sở hướng dẫn một số nội dung như sau:
I. Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện Thông tư 30 về đánh giá HSTH:
1. Nhận thức mới về đánh giá:
Theo quan điểm truyền thống, đánh giá là hoạt động nhằm xác định kết quả đạt được theo chuẩn KT- KN từng môn học trong quá trình và sau mỗi giai đoạn học tập qua các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ của giáo viên, nhà trường.
Theo quan điểm mới thể hiện trong Thông tư 30, đánh giá là hoạt động quan sát, theo dõi, nhận xét và kiểm tra của giáo viên (GV),  học sinh (HS) và cha mẹ học sinh (CMHS) nhằm tác động thường xuyên lên quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; giúp các em tự tin, phấn khởi và tiến bộ thường xuyên.
Như vậy, theo TT 30, đánh giá không chỉ xác định mức độ đạt được theo chuẩn KT-KN các môn học sau mỗi giai đoạn học tập mà quan trọng hơn giúp học sinh tiến bộ hằng ngày; đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh.
2. Nội dung đánh giá:
 Trên nguyên tắc đánh giá toàn diện học sinh, TT 30 quy định đánh giá HSTH theo 3 nội dung sau:
            a) Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.
b) Đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh. Bao gồm:
- Năng lực tự phục vụ, tự quản;
- Năng lực giao tiếp, hợp tác;
- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
c)  Đánh giá sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh. Bao gồm:
- Chăm học, chăm làm; tích cực tham gia hoạt động giáo dục;
- Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm;
- Trung thực, kỉ luật, đoàn kết; 
- Yêu gia đình, bạn và những người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước.
( TT 32/2009 chỉ đánh giá học sinh về Hạnh kiểm và Học lực)
3. Cách thức đánh giá: Đánh giá bằng nhận xét trong quá trình học tập, rèn luyện của học sinh và đánh giá bằng điểm kết hợp nhận xét ở cuối mỗi giai đoạn học tập (cuối học kỳ I (C.HKI) và cuối năm học (C.NH). Cụ thể:
a) Đánh giá theo quá trình học tập và rèn luyện của học sinh: giáo viên bằng quan sát các hoạt động học tập (HĐHT) và các hoạt động giáo dục (HĐGD) kết hợp với chấm, chữa bài tập thực hành của học sinh để đưa ra “nhận xét” bằng lời nói trực tiếp với học sinh hoặc CMHS; bằng lời nói gián tiếp (ghi nhận xét) qua chấm chữa bài, Sổ liên lạc, Email,... Nội dung nhận xét là:
- lời khen, khuyến khích về những biểu hiện đáng khen ngợi về phẩm chất, năng lực; về kết quả học tập vượt trội so với yêu cầu; về những cố gắng, tiến bộ của học sinh.
-  Lời khuyên đối với những hạn chế, khó khăn mà học sinh khó vượt qua so với yêu cầu. Như vậy, trong đánh giá theo quá trình, GV không đánh giá bằng điểm mà chỉ đánh giá bằng nhận xét đối với cả 3 nội dung đánh giá.
b) Đánh giá cuối học kỳ I và cuối năm học:
- Các môn học Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc được đánh giá bằng điểm kiểm tra định kỳ kết hợp nhận xét những môn, mặt đã đạt được; những môn, mặt cần phải khắc phục để GV, CMHS nắm được thông tin và có kế hoạch giúp đỡ. Các môn học tự chọn (ngoại ngữ tự chọn, Tin học, tiếng dân tộc) được sử dụng để khen thưởng đối với môn học đó nhưng không tham gia xét lên lớp.
- Các môn học, HDGD khác: GV dựa vào kết quả đánh giá thường xuyên để đưa ra nhận xét tổng hợp vào C.HKI hoặc C.NH về sự tiến bộ và những hạn chế, khó khăn cần giúp đỡ; từ đó, GV đưa ra nhận định về mức độ đạt được để xác định HS đã hoàn thành hay chưa hoàn thành yêu cầu môn học, HĐGD. Không có bài kiểm tra định kỳ đối với các môn học, HĐGD đối với các môn học, HĐGD này.
- Các nội dung đánh giá về năng lực, phẩm chất: GV dựa vào kết quả theo dõi quá trình hình thành và phát triển các biểu hiện về năng lực, phẩm chất để xác định Đạt hay Chưa đạt; đồng thời, chỉ rõ những biểu hiện năng lực, phẩm chất đáng khen ngợi; những biểu hiện hạn chế, khó khăn cần giúp đỡ để học sinh rèn luyện.
c) Đề kiểm tra định kỳ: Đề ra theo hướng khuyến khích phát triển năng lực của người học; do đó, cần chú ý cho học sinh làm quen với các dạng bài tập yêu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng đã  học để giải quyết các vấn đề tương tự hoặc vấn đề mới; không lạm dụng dạng câu hỏi, bài tập yêu cầu HS phải nhớ máy móc kiến thức đã học để tái hiện lại. Đối với môn Tiếng Việt, phần Làm văn không ra đề theo hướng tạo áp lực cho học sinh phải học thuộc và làm theo các bài văn mẫu.
4. Kết hợp đánh giá và sử dụng các kênh thông tin trong đánh giá:
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 của TT30, phải kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất. Cụ thể:
a) Giáo viên dạy môn học, HĐGD nào chịu trách nhiệm đánh giá môn học đó. Giáo viên ghi kết quả đánh giá bằng nhận xét trong quá trình giảng dạy vào nhật ký đánh giá riêng theo hướng dẫn để cung cấp thông tin đánh giá cho GVCN vào cuối mỗi tháng, học kỳ, năm học.
b) Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) chịu trách nhiệm chính trong đánh giá học sinh và chịu trách nhiệm ghi Hồ sơ đánh giá học sinh. Hàng tháng, hoặc định kỳ C.HKI, C.NH, GVCN trao đổi với giáo viên dạy các môn học, HĐGD khác để đưa ra đánh giá bằng nhận xét trong Sổ theo dõi chất lượng, Học bạ, Sổ liên lạc (nếu có) hoặc thông tin cho phụ huynh bằng các phương tiện thông tin khác (điện thoại, email, ...) để phối hợp giúp đỡ học sinh tiến bộ.
c) Học sinh tự đánh giá: GVCN hướng dẫn để học sinh tự đánh giá bản thân, đánh giá bạn và bình xét đề nghị khen thưởng cuối tuần, tháng, học kỳ, năm học. Đánh giá của học sinh là kênh thông tin quan trọng để GV xem xét, đề nghị khen thưởng học sinh. Cần thận trọng hướng dẫn học sinh không chê bai nhau, hoặc so sánh bạn này với bạn khác gây mặc cảm cho những học sinh còn khó khăn trong học tập, nhất là HS khuyết tật. GV cần đưa ra yêu cầu cần đạt ở mỗi nội dung đánh giá để học sinh tự đánh giá sát đúng.
c) Cha mẹ học sinh tham gia đánh giá: Định kỳ hàng tháng, học kỳ và C.NH, giáo viên chủ nhiệm liên hệ với CMHS (qua Sổ liên lạc hoặc các kênh thông tin khác), cung cấp cho CMHS về kết quả đánh giá của nhà trường và tham khảo ý kiến của phụ huynh để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, hiệu quả đối với từng HS.
5. Hồ sơ đánh giá:
a) Hồ sơ chung của nhà trường bao gồm: Sổ theo dõi chất lượng  được lập theo lớp, năm học. Mỗi lớp có 01 Sổ theo dõi chất lượng học sinh do GVCN quản lý và sử dụng. Sổ theo dõi chất lượng học sinh tiểu học phát hành theo mẫu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có đóng dấu quản lý của trường (đóng dấu giáp lai các trang ). Ngoài ra, GV dạy các môn học, HĐGD cần có Sổ nhật ký theo dõi đánh giá HS ở môn học, HĐGD mình phụ trách để ghi lại những nội dung đánh giá cần lưu ý ở mỗi học sinh trong quá trình giảng dạy.
b) Hồ sơ cá nhân học sinh gồm:
- Học bạ: Được lập theo dõi trong quá trình học sinh học tại trường và là hồ sơ chính khi học sinh chuyển trường, chuyển cấp học. Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm ghi học bạ học sinh sau mỗi học kỳ, năm học. Học bạ được phát hành theo mẫu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có đóng dấu quản lý của trường (đóng dấu giáp lai các trang học bạ theo từng năm học).
- Sổ liên lạc giữa giáo viên và cha mẹ học sinh: là hồ sơ cung cấp thông tin 2 chiều giữa GVCN và CMHS theo định kỳ hàng tháng, học kỳ, C.NH. Đối với những gia đình cha mẹ không có điều kiện liên lạc qua Sổ liên lạc, GVCN có thể liên lạc trực tiếp hoặc qua các phương tiện khác.
- Bài kiểm tra định kì cuối năm học.
- Giấy chứng nhận, giấy khen, xác nhận thành tích của HS trong năm học (nếu có).
c) Một số lưu ý về lưu giữ, phát hành hồ sơ:
- Mỗi học sinh có 01 túi đựng “ Hồ sơ học sinh tiểu học” để lưu giữ trong suốt quá trình học tại trường. Trong đó, Sổ liên lạc, Bài KTĐK, Giấy chứng nhận, Giấy khen mỗi năm học được kẹp thành tập riêng bỏ vào túi đựng hồ sơ.
- Các trường đăng ký nhu cầu phát hành hồ sơ đánh giá HSTH theo mẫu mới qua Phòng Giáo dục và Đào tạo. Công ty CP Sách – TBTH Nghệ An chịu trách nhiệm phát hành hồ sơ đến trường tiểu học theo đăng ký của các Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Lưu ý: Để tránh lãng phí trong sử dụng hồ sơ, đối với lớp 5, có thể sử dụng học bạ cũ đã được ghi kết quả đánh giá từ lớp 1 đến lớp 4 trong những năm học trước; GV chỉ cần  đính thêm 4 trang đánh giá lớp 5 theo mẫu học bạ mới. Công ty CP Sách – TBTH Nghệ An phát hành không thu phí đối với các trang học bạ lớp 5. Đối với các lớp 1- 4, sử dụng học bạ theo mẫu mới.
 II. Tập huấn giáo viên và thời điểm thực hiện Thông tư:
1. Các bước tập huấn:
- Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn cho cốt cán các tỉnh, thành phố (Dự kiến từ 20/9);
- Sở Tập huấn cho cốt cán các huyện, thành, thị (sẽ có công văn triệu tập);
- Phòng GD&ĐT tập huấn trực tiếp cho tất cả GV thuộc đơn vị mình. Các cuộc tập huấn phải tiến hành xong trước 10/10/2014.
2. Cách thức tập huấn: Ban tổ chức tập huấn phô tô Thông tư 30 kèm theo Công văn hướng dẫn thực hiện của Sở và mẫu hồ sơ đánh giá học sinh (Sổ theo dõi chất lượng HSTH, Học bạ, Sổ liên lạc) để CB, GV nghiên cứu trước. Khi tập huấn chỉ tổ chức cho GV trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc.
3. Thông tư 30/2014 ban hành quy định đánh giá HSTH có hiệu lực thực hiện từ 15/10/2014. Tuy nhiên, để hoạt động đánh giá HSTH trong năm học 2014 - 2015 được thực hiện thống nhất theo Thông tư 30, từ đầu năm học, các trường hướng dẫn và chỉ đạo GV nghiên cứu hướng dẫn và thực hiện đánh giá  theo quy định của Thông tư 30/2014 thay thế Thông tư 32/2009 và Công văn hướng dẫn này. Sau thời điểm Thông tư có hiệu lực (15/10/2014), các trường sử dụng Hồ sơ đánh giá theo mẫu của bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn để thực hiện.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo phổ biến đến cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học để nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc. Các trường có kế hoạch tuyên truyền để tranh thủ sự phối hợp của CMHS. Trong quá trình thực hiện, các vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu học) để được hướng dẫn.
 
      Nơi nhận:                                                                                                 KT.GIÁM ĐỐC
 - Như k/g;
- Giám đốc Sở;
 - PGĐ phụ trách TH;
  - Lưu VT, GDTH.
                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC
 
                                   
                                                                                                      (Đã ký)
 
                                                                                               Thái Huy Vinh
     
     
     
     
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh hoạt động

Đọc nhiều nhất

VIDEO

Loading the player...
Gửi nhận thư
Xem kết quả
Giao thông thông minh
go
Viol
Thư viện

Liên kết website

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Hôm nayHôm nay : 33

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 673

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 99290

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky